Edukacja/informacje

W celu właściwej współpracy pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci a klubem wprowadza się regulamin piłkarski.

BEZPIECZEŃSTWO

Rodzic/prawny opiekun odpowiedzialny jest za dostarczenie do trenera ważnych – specjalistycznych – badań zdolności sportowej, uprawniających dziecko do podejmowania wysiłku fizycznego. Brak badań lub brak ważności w/w zaświadczenia jest jednoznaczne z brakiem możliwości udziału dziecka w: treningach, meczach, turniejach i innych formach aktywności psychofizycznej organizowanych przez klub POZNANSKĄ 13 Poznań.
Klub może pomóc zorganizować badania w przychodni specjalistycznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
WPROWADZENIE
W szkoleniu dzieci i młodzieży najważniejszy jest ZAWODNIK. Dla naszego podopiecznego najistotniejsi w codziennym życiu są Rodzice, a w Klubie jest Trener, który kieruje procesem szkolenia.
Wychowanie przez sport stwarza ogromne możliwości kształtowania charakteru młodego człowieka. Charakterystyka sportu, współzawodnictwa, osiągania zamierzonych celi sportowych i szkoleniowych wymaga od młodego zawodnika podporządkowania się regułom.
Wynik sportowy ma wynikać z konkretnych umiejętności podopiecznych, które kształtuje się cierpliwie i systematycznie w określonym czasie. Zawodnika należy nauczyć kultury pracy i jej wartości poprzez szacunek do siebie i innych w danej grupie społecznej. Rodzic wspiera swoje dziecko w różnych sytuacjach. Dzieli się własnym doświadczeniem, ale nie wyręcza dziecka z funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
Celem wprowadzenia zasad i norm zachowania do społeczności sportowej jest ukształtowanie właściwej postawy dziecka. Świat młodego człowieka oparty jest na kontroli wychowawczej dorosłych.
W społeczności sportowej funkcjonują 4 PODSTAWOWE GRUPY – które pełnią określone funkcje:
DZIECI – często nazywane „zawodnikami”, które rozwijają swoje zainteresowania.
RODZICE – otaczają opieką swoje pociechy i wychowują je do życia.
DZIAŁACZE – wpływają na odpowiednią organizację danej jednostki sportowej.
TRENERZY – odpowiedzialny za proces szkolenia z dużym naciskiem na wychowanie ogólne i sportowe, jak i wspiera rozwój edukacyjny (w określony sposób).

ROLA RODZICA W PROCESIE SZKOLENIA

Rola Rodzica w procesie szkolenia sportowego dziecka zaczyna się już od wyboru danego Klubu czy też Akademii.
Rodzic młodego „zawodnika” odgrywa bardzo istotne role w rozwoju psychofizycznym. Pełni funkcję „pierwszego dietetyka”, który kształtuje właściwe nawyki żywieniowe. Pomaga młodemu adeptowi sportowemu rzetelnie wypełniać swoje zadnia w zespole (np. w wyborze odpowiedniego stroju sportowego, obuwia, bezpiecznego i punktualnego przybycia na trening lub zawody sportowe).
Wspiera swoje dziecko przy sukcesach i porażkach kształtując właściwe spojrzenie na daną sytuację.
W żadnej sytuacji nie można pomylić swojej funkcji w grupie. Bezpośrednio za szkolenie odpowiedzialny jest Trener, a nie Dziecko czy też Rodzice lub Działacze.
W Klubie POZNAŃSKIEJ 13 Poznań kładziemy bardzo duży nacisk na wychowanie, wspieranie edukacji i rozwój sportowy. Składowe te w czasie mają wpłynąć na sukces: wychowawczy i sportowy.
W szkoleniu zwracamy uwagę na samodzielność – w tym samodzielne podejmowanie decyzji na boisku. Do realizacji kreatywnego działania naszych podopiecznych muszą być spełnione odpowiednie warunki.
Dziecko musi samo dokonywać wyborów techniczno–taktycznych.
Przy danym ćwiczeniu lub grze określony jest cel, jaki ma osiągnąć.
Od Trenera musi być informacja zwrotna w jakim stopniu osiągnął cel i w zależności od stopnia trudności uzyskać wiedzę o możliwościach wyboru rozwiązania danej sytuacji.
Taki proces jest bardzo skuteczny, lecz długofalowy. Wymaga cierpliwości zarówno ze strony podopiecznych, jak i dorosłych. SKS 13 Poznań wymaga od RODZICÓW odpowiedniego zachowania się podczas zajęć treningowych i współzawodnictwa sportowego.
Wytyczne zasady konieczne do właściwej współpracy na linii SKS 13 – RODZIC:
– respektowanie zasad i postanowień POZNASŃKIEJ 13 Poznań.
– pomoc dziecku w punktualnym przybyciu na trening, zawody sportowe lub inne formy rekreacji fizycznej (w przypadku zajęć szkolnych lub innych realnych przyczyn – poinformowanie Trenera prowadzącego danego Zawodnika).
– sprawdzenie właściwego ubioru dziecka na trening, zawody sportowe lub inne formy rekreacji fizycznej.
PODCZAS TRENINGU, ZAWODÓW SPORTOWYCH OGRANICZENIE SWOJE AKTYWNOŚCI DO OBSERWACJI POSTĘPOWANIA SWOJEGO DZIECKA. W ŻADNYM MOMENCIE PODPOWIADANIE, KRZYCZENIE LUB GESTYKULOWANIA.
Zachęca się do nagradzania brawami wszystkich uczestników zawodów sportowych – w szczególności postaw „fair play” – nawet z drużyny przeciwnej.

ZABRANIA SIĘ

1. Wchodzenia lub poruszania się na boisku (przed, w trakcie i po zajęciach czy też meczu – w określonych sytuacjach dopuszcza się wstęp na boisko – przy pomocy organizacyjnej np. bramek przed i po meczu przy zgodzie Trenera)!
2. Wchodzenia do szatni (z wyjątkiem określonych sytuacji, gdy Trener danej grupy wyrazi na to zgodę)!!
3. Odzywania się i dyskusji z Panem Sędzią, Trenerami, Działaczami i Dziećmi (w tym z drużyny przeciwnej)!!!
4. Spożywania alkoholu i nikotyny na terenie sportowym i na oczach, w obecności zawodników SKS 13 Poznań.

PROSI SIĘ O

1. Informowanie o nieobecności dziecka na treningu i zawodach sportowych – odpowiednio wcześnie (telefon, sms lub mail do danego Trenera zespołu).

POZNAŃSKIEJ Poznań

1. Ucz punktualności SWOJEGO DZIECKA na własnym przykładzie.
2. Wspieraj SWOJE DZIECKO do postawy FAIR PLAY.
3. Zachęcaj SWOJE DZIECKO do pełnego zaangażowania się w życie sportowe, trening i mecz.
4. Doceniaj wysiłek SWOJEGO DZIECKA z poszanowaniem gry przeciwnika.
5. Nie krytykuj publicznie sędziego! Ewentualne błędy sędziowskie są elementem gry.
6. Daj przykład SWEMU DZIECKU odnosząc się przyjaźnie do rodziców przeciwnika.
7. Niech decyzje na boisku TWOJE DZIECKO podejmuje samodzielnie. Nie zakłócaj procesu poznawczego SWEGO DZIECKA.
8. Mecz można wygrać, przegrać lub zremisować – w sporcie trzeba się nauczyć wygrywać jak i przegrywać.
9. Wynik jest ważny, ale najważniejsze jest poprzez jakie umiejętności osiąga się dany cel.
10. Szanuj Trenera – poświęca swój czas na edukację społeczną i sportową TWOJEGO DZIECKA.

POZNAŃSKA ⑬ Poznań

Scroll Up