Edukacja/informacje

W celu właściwej współpracy pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci a klubem wprowadza się regulamin piłkarski.

BEZPIECZEŃSTWO

Rodzic/ opiekun prawny odpowiedzialny jest za dostarczenie do trenera ważnych, specjalistycznych badań zdolności sportowej uprawniających dziecko do podejmowania wysiłku fizycznego. Brak ww. dokumentów jest jednoznaczne z brakiem możliwości udziału dziecka w: treningach, meczach, turniejach i innych formach aktywności psychofizycznej organizowanych przez klub POZNANSKĄ 13 Poznań. Klub może pomóc zorganizować badania w przychodni specjalistycznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

WPROWADZENIE

W szkoleniu dzieci i młodzieży najważniejszy jest ZAWODNIK. Dla naszego podopiecznego najistotniejsi w codziennym życiu są Rodzice, a w Klubie jest Trener kierujący procesem szkolenia.
Wychowanie przez sport stwarza ogromne możliwości kształtowania charakteru młodego człowieka. Charakterystyka sportu, współzawodnictwa, osiągania zamierzonych celi sportowych i szkoleniowych wymaga od młodego zawodnika podporządkowania się regułom. Wynik sportowy jest wynikiem konkretnych umiejętności podopiecznych kształtowanych cierpliwie i systematycznie w określonym czasie. Zawodnika należy nauczyć kultury pracy i jej wartości poprzez szacunek do siebie i innych. Rodzic wspiera swoje dziecko w różnych sytuacjach. Dzieli się własnym doświadczeniem, ale nie wyręcza dziecka z funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Celem wprowadzenia zasad i norm zachowania do społeczności sportowej jest ukształtowanie właściwej postawy dziecka. Świat młodego człowieka oparty jest na kontroli wychowawczej dorosłych. W społeczności sportowej funkcjonują 4 podstawowe grupy pełniące określone funkcje:

Dzieci – często nazywane „zawodnikami”, które rozwijają swoje zainteresowania.

Rodzice – otaczający opieką swoje pociechy i wychowujący je do życia.

Działacze – wpływający na odpowiednią organizację danej jednostki sportowej.

Trenerzy – odpowiedzialni za proces szkolenia z dużym naciskiem na wychowanie ogólne i sportowe, jak i wspieranie rozwoju edukacyjnego (w określony sposób).

ROLA RODZICA W PROCESIE SZKOLENIA

Rola Rodzica w procesie szkolenia sportowego dziecka zaczyna się już od wyboru danego Klubu czy też Akademii. Rodzic młodego „zawodnika” odgrywa istotną role w rozwoju psychofizycznym. Pełni funkcję „pierwszego dietetyka”, który kształtuje właściwe nawyki żywieniowe. Pomaga rzetelnie wypełniać swoje zadania w zespole (np. w wyborze odpowiedniego stroju sportowego, obuwia, bezpiecznego i punktualnego przybycia na trening lub zawody sportowe). Wspiera swoje dziecko przy sukcesach i porażkach kształtując właściwe spojrzenie na daną sytuację.

W żadnej sytuacji nie można pomylić swojej funkcji w grupie. Bezpośrednio za szkolenie odpowiedzialny jest Trener, a nie Dziecko czy też Rodzice lub Działacze.

W POZNAŃSKIEJ 13 Poznań kładziemy duży nacisk na wychowanie, wspieranie, edukację i rozwój sportowy. Składowe te z czasem mają wpłynąć na sukces: wychowawczy i sportowy. W szkoleniu zwracamy uwagę na samodzielność – w tym samodzielne podejmowanie decyzji na boisku. Do realizacji kreatywnego działania naszych podopiecznych muszą być spełnione odpowiednie warunki. Dziecko musi samo dokonywać wyborów techniczno–taktycznych. Przy danym ćwiczeniu lub grze określony jest cel jaki ma osiągnąć. Trener przekazuje informację w jakim stopniu zawodnik osiągnął ten cel w zależności od stopnia trudności.
Taki proces choć długofalowy to jest bardzo skuteczny. Wymaga cierpliwości zarówno ze strony podopiecznych, jak i dorosłych. SKS 13 Poznań wymaga od Rodziców odpowiedniego zachowania się podczas zajęć treningowych i współzawodnictwa sportowego.
Wytyczne i zasady konieczne do właściwej współpracy na linii SKS 13 – RODZIC:

– respektowanie zasad i postanowień POZNASŃKIEJ 13 Poznań.

– pomoc dziecku w punktualnym przybyciu na trening, zawody sportowe lub inne formy rekreacji fizycznej (w przypadku zajęć szkolnych lub innych realnych przyczyn – poinformowanie Trenera prowadzącego danego Zawodnika).

– sprawdzenie właściwego ubioru dziecka na trening, zawody sportowe lub inne formy rekreacji fizycznej.

Podczas treningu, zawodów sportowych ograniczenie swoje aktywności do obserwacji postępowania swojego dziecka. w żadnym momencie podpowiadanie, krzyczenie lub gestykulowania.

Zachęca się do nagradzania brawami wszystkich uczestników zawodów sportowych – w szczególności postaw „fair play” – nawet z drużyny przeciwnej.

ZABRANIA SIĘ

1. Wchodzenia lub poruszania się po boisku (przed, w trakcie i po zajęciach czy też meczu – w określonych sytuacjach dopuszcza się wstęp na boisko – przy pomocy organizacyjnej np. ustawienie bramek przed i po meczu przy zgodzie Trenera)!
2. Wchodzenia do szatni (z wyjątkiem określonych sytuacji, gdy Trener danej grupy wyrazi na to zgodę)!!
3. Odzywania się i dyskusji z Panem Sędzią, Trenerami, Działaczami i Dziećmi (w tym z drużyny przeciwnej)!!!
4. Spożywania alkoholu i nikotyny na obiekcie sportowym i na oczach, w obecności zawodników SKS 13 Poznań.

PROSI SIĘ O

1. Informowanie o nieobecności dziecka na treningu i zawodach sportowych – odpowiednio wcześnie (telefon, sms lub mail do danego Trenera zespołu).

przykazań POZNAŃSKIEJ Poznań

1. Swoje dziecko ucz punktualności na własnym przykładzie.
2. Wspieraj postawy Fair Play u dziecka.
3. Zachęcaj swoje dziecko do pełnego zaangażowania się w życie sportowe, trening i mecz.
4. Doceniaj u dziecka wysiłek z poszanowaniem gry przeciwnika.
5. Nie krytykuj publicznie sędziego! Ewentualne błędy sędziowskie są elementem gry.
6. Daj przykład swojemu dziecku odnosząc się przyjaźnie do rodziców przeciwnika.
7. Niech decyzje na boisku Twoje dziecko podejmuje samodzielnie. Nie zakłócaj procesu poznawczego Twojego dziecka.
8. Mecz można wygrać, przegrać lub zremisować – w sporcie trzeba się nauczyć wygrywać jak i przegrywać.
9. Wynik jest ważny, ale najważniejsze jest poprzez jakie umiejętności osiąga się dany cel.
10. Szanuj Trenera – poświęca swój czas na edukację społeczną i sportową Twojego dziecka.

 


 

POZNAŃSKA ⑬ Poznań

Scroll Up